2020 தரம் 11 - விஞ்ஞானம் - துரித மீட்டல்

Mr.Ananthajayendiran Rajeevan

B.Ed and National Diploma in science

Subject:
Science
Class Days:
Wednesday
Per Class Duration:
2 Hours
Session per Month:
0
Monthly Fee:
1600 LKR
Sessions Completed:
14 Sessions

2020 க.பொ.த சா/த மாணவர்களுக்கான துரித மீட்டலும் கடந்தகால வினாத்தாள் மீட்பும்.

ஒவ்வொரு வகுப்பிலும் ஒரு கடந்தகால வினாத்தாள் வினாக்களை ஆராய்வதுடன், தொடர்புடைய பாடங்கள் கலந்துரையாடப்படும்.

ஒரு வகுப்பும் 2 மணித்தியாலங்கள்
வெள்ளி மாலை 4.00 - 6.00

மாதம் (4 வகுப்புக்களுக்கு) 1600/=

 

29th January, 2021

Session 1694

2020 தரம் 11 - விஞ்ஞானம் - துரித மீட்டல்

4:00 pm - 6:00 pm

Upcoming Sessions

Feedback of the Teacher

Fawz

Thank you sir

Posted On : 2020-11-05 07:56:46

Thatchayini

Thank you sir I got a clear explanation in this subject

Posted On : 2020-11-10 20:03:09

Thatchayini

Thank you sir It's a great service in this time.I got stuck in Science in this time. It's a huge help sir.Now Iam very happy.

Posted On : 2020-12-10 17:56:40

Neminathan Harikaran

You teach very well study like it sar

Posted On : 2020-12-10 20:01:28

Thatchayini

Thank you sir I think Science is difficult but now I'm very confident about Science.Thank you sir this credit goes to you.

Posted On : 2020-12-17 17:58:29

Bavisanya

Thank you sir You taught very well I got clear explanation in this unit.

Posted On : 2020-12-19 20:05:05

Neminathan Harikaran

Your science classes are very use ful for me teach like this sar

Posted On : 2021-01-07 18:01:20

I.Fariq

Best teaching sir

Posted On : 2021-02-10 15:22:29

Register For a Class

Class Tittle:
2020 தரம் 11 - விஞ்ஞானம் - துரித மீட்டல்
Grade:
O/L 2020
Subject:
Science
Amount:
LKR 1600